Viktiga anvisningar rörande säker hantering av PANOLIN smörjmedel

Kemiska produkter (ämnen och beredningar/blandningar) måste bedömas och – om nödvändigt – märkas av tillverkaren med avseende på farliga egenskaper.

Information om risker med kemiska produkter (ämnen och beredningar/blandningar) sker enligt GHS (CLP) via märkningen på behållaren (GHS-symbol, etikett) och dessutom i säkerhetsdatabladet (MSDS, material safety data sheet).
För smörjmedel som klassificeras som farliga ämnen måste tillverkaren/företaget som lanserar produkten på marknaden utan föregående uppmaning tillhandahålla ett säkerhetsdatablad.
Detta kan vara i pappersformat eller i elektroniskt format [direktiv 2001/58/EG]. PANOLIN tillhandahåller därför säkerhetsdatablad för berörda PANOLIN-produkter utan föregående uppmaning.

Merparten av PANOLIN:s ECL:er innehåller dock inga farliga ämnen. I dessa fall är vi inte tvingade att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad. Självklart kan man dock när som helst begära säkerhetsdatablad från PANOLIN även för dessa produkter.

Hantering av smörjmedel kräver i vissa fall särskilda åtgärder, vilka beskrivs i säkerhetsdatabladen.
Kontrollera att ni har motsvarande säkerhetsdatablad till hands (detta bör alltid finnas på samma plats som smörjmedlen) och att märkningen på behållaren stämmer överens med säkerhetsdatabladet.

Nedan följer några enkla och användbara säkerhetsanvisningar i lättförståelig form. Dessa bör alltid beaktas.

Allmänna säkerhetsanvisningar rörande hantering av smörjmedel

LVid ändamålsenlig användning samt vid beaktande av de grundläggande reglerna för arbetsskydd och industrihygien är smörjmedel ofarliga för hälsan.
Smörjmedel bör förvaras torrt.
Undvik även temperaturvariationer under förvaringen. Beroende på lokala föreskrifter ska lämpliga åtgärder vidtas (t.ex. uppsamlingstråg), som förhindrar spill.

Säkerhetsdatablad (engelska: MSDS)
Säkerhetsdatablad innehåller utförlig information som rör hälso- och miljöskydd samt förebyggande av olyckor.

Observera i synnerhet följande kapitel:
2 – Farliga egenskaper
4 – Åtgärder vid första hjälpen
5 – Brandbekämpningsåtgärder
6 – Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
7 – Hantering och lagring
13 – Avfallshantering

Smörjmedel är i regel vattenskadliga produkter. De får därför inte komma ut i mark, vatten eller avloppssystem.
Beroende på användningstyp och användningsplats måste i förekommande fall ytterligare föreskrifter och åtgärder beaktas. Dessa reserverar vi oss uttryckligen från.

Ämne Skydd/förebyggande åtgärd

Om något ändå händer

 

Ögon

 

Vid hantering av smörjmedel ska skyddsglasögon i allmänhet bäras.

 

Vid kontakt med smörjmedel: håll ögonlocken öppna och skölj med mycket rent, rinnande vatten i minst 10 minuter.

Uppsök ögonläkare vid ögonirritation.

Kontakt med händer/hud generellt

 

Undvik i möjligaste mån längre och upprepad kontakt.
Använd oljebeständiga handskar (skyddskläder).
Vidta åtgärder för att skydda huden.

Rengör utsatta hudpartier med tvål och vatten. Rengör inte händerna med bensin, lösningsmedel eller kylsmörjmedel.
Använd återfuktande kräm efter rengöringen.

Oljedimma/ångor Sug ut från platsen där de uppkommer.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Vid oavsiktlig inandning: se till att få frisk luft. Vid besvär: Uppsök läkare.

Om olja sväljs Klar och entydig märkning och separerad förvaring av behållarna i ren omgivning.
Förvara inga livsmedel på arbetsplatsen!

Vid oavsiktlig sväljning: Skölj munnen; framkalla aldrig kräkning.
Uppsök omedelbart läkare.

Mark/vattendrag

 

Förhindra spill/utsläpp. Stoppa utrinnande vätska. Samla upp med oljebindande medel och avfallshantera.
Använd en oljebarriär.
Brandskydd
(explosionsskydd)
Inga brandkällor/antändningskällor i närheten av behållare (rökning förbjuden).
Håll behållarna slutna och sug ut ångor som bildas.

Vid brand:
Larma – Rädda – Släck
  • Viktiga anvisningar rörande säker hantering av PANOLIN smörjmedel  
  • Spansk version  
  • Engelska version  
  • Fransk version  
  • Portugisiska version  
  • Tysk version